Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Pruch­nic­kie So­chacz­ki

Data publikacji: 04.02.2011

Im­pre­za ple­ne­ro­wa or­ga­ni­zo­wa­na na Rynku w Pruch­ni­ku przez Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry, Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w Pruch­ni­ku, Cen­trum Kul­tu­ral­ne w Prze­my­ślu, Sto­wa­rzy­sze­nie Mi­ło­śni­ków Ziemi Pruch­nic­kiej i Urząd Mia­sta w Pruch­ni­ku. Im­pre­za na­wią­zu­je do tra­dy­cji z prze­szło­ści, a mia­no­wi­cie ro­dza­ju han­dlu zwa­ne­go „so­chacz­ki”, stąd wzię­ła się nazwa im­pre­zy.

Twór­cy lu­do­wi i rę­ko­dziel­ni­cy pre­zen­tu­ją, sprze­da­ją, a także wy­ko­nu­ją swoje dzie­ła. Oprócz „gi­ną­cych za­wo­dów” ta­kich jak wi­kli­niar­stwo, ko­wal­stwo, bed­nar­stwo czy ry­mar­stwo, zo­ba­czyć można na Jar­mar­ku inne wy­two­ry tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła, m.in. drew­nia­ne za­baw­ki, ko­ron­ki, hafty, kwia­ty z bi­bu­ły, miód i świe­ce z psz­cze­le­go wosku, rzeź­by, ob­ra­zy ma­lo­wa­ne róż­ny­mi tech­ni­ka­mi i wiele in­nych de­ko­ra­cyj­nych i użyt­ko­wych przed­mio­tów. Pu­blicz­ność może do­brze się bawić oglą­da­jąc pro­gra­my ar­ty­stycz­ne ka­ba­re­tów bio­rą­cych udział w to­wa­rzy­szą­cym Jar­mar­ko­wi Spo­tka­niu Ka­ba­re­tów Wiej­skich i z Ma­łych Mia­ste­czek. Im­pre­zę koń­czy wy­stęp pro­fe­sjo­nal­ne­go ze­spo­łu mu­zycz­ne­go - „gwiaz­dy wie­czo­ru”. Do­dat­ko­we atrak­cje to: tło­cze­nie mo­ne­ty oko­licz­no­ścio­wej, de­gu­sta­cja po­traw re­gio­nal­nych, lo­te­ria fan­to­wa, prze­jazd brycz­ką trasą wi­do­ko­wą.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter