Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Czę­sto­cho­wa w ka­drze

Data publikacji: 04.02.2011

Jest to ini­cja­ty­wa skie­ro­wa­na do mło­dych ludzi (choć re­gu­la­min nie prze­wi­du­je ogra­ni­czeń wie­ko­wych), dla któ­rych fil­mo­wa­nie jest lub może być twór­czą pasją. Od fil­mów re­ali­zo­wa­nych przez ama­to­rów ocze­ku­je­my ory­gi­nal­ne­go, świe­że­go spoj­rze­nia na nasze mia­sto. Celem kon­kur­su jest stwo­rze­nie fil­mo­we­go por­tre­tu na­sze­go mia­sta i życia miesz­kań­ców w do­wol­nej for­mie: fa­bu­ła, re­por­taż, do­ku­ment, re­kla­ma, wy­wiad…. Po­śred­nim celem kon­kur­su jest rów­nież umoż­li­wie­nie twór­com nie­pro­fe­sjo­nal­nym au­to­ek­spre­sji i au­to­pre­zen­ta­cji, a także po­zy­ska­nie ory­gi­nal­nych, au­tor­skich wy­po­wie­dzi twór­czych.

Wszyst­kie filmy kon­kur­so­we pre­zen­to­wa­ne są co roku na otwar­tych po­ka­zach pu­blicz­nych Ośrod­ka Kul­tu­ry Fil­mo­wej. Po­przed­nie edy­cje kon­kur­su spo­tka­ły się z do­brym przy­ję­ciem fil­mow­ców-​ama­to­rów, władz mia­sta i me­diów . Od po­cząt­ku pa­tro­nu­je nam Pre­zy­dent Mia­sta i Ga­ze­ta Wy­bor­cza. Tra­dy­cją jest za­pra­sza­nie do jury lau­re­ata po­przed­niej edy­cji kon­kur­su. W po­przed­nich la­tach wśród ju­ro­rów go­ści­li­śmy m.in. Marka Pi­wow­skie­go, Ja­nu­sza Za­or­skie­go, Ce­za­re­go Ha­ra­si­mo­wi­cza, Da­riu­sza Ga­jew­skie­go, Lecha Ma­jew­skie­go, Mi­cha­ła Rosę, Xa­we­re­go Żu­ław­skie­go, Lesz­ka Wo­sie­wi­cza, Wal­de­ma­ra Krzyst­ka ...

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter