Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

KODY

Data publikacji: 09.02.2011

Na fe­sti­wa­lu „Kody” spo­ty­ka­ją, kon­fron­tu­ją i łączą się różne tra­dy­cje mu­zycz­ne. Mu­zy­ka ar­cha­icz­na spo­ty­ka się ze współ­cze­sną elek­tro­ni­ką, jaz­zem, współ­cze­sną mu­zy­ką kla­sycz­ną, al­ter­na­tyw­nym roc­kiem, a in­tu­ityw­ne kom­po­zy­cje z dźwię­ko­wym eks­pe­ry­men­tem.

Siłą „Kodów” są za­rów­no gwiaz­dy świa­to­we­go for­ma­tu, jak i pre­mie­ro­we pro­jek­ty pol­skie i za­gra­nicz­ne, przy­go­to­wa­ne na za­mó­wie­nie fe­sti­wa­lu. Ko­mi­sa­rzem fe­sti­wa­lu „Kody” jest Pre­zes Związ­ku Kom­po­zy­to­rów Pol­skich – Jerzy Kor­no­wicz, or­ga­ni­za­to­rem zaś Ośro­dek Mię­dzy­kul­tu­ro­wych Ini­cja­tyw Twór­czych "Roz­dro­ża" w Lu­bli­nie.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter