Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

XXX Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Cer­kiew­nej - "Haj­nów­ka 2011" w Bia­łym­sto­ku

Data publikacji: 10.02.2011

XXX Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Cer­kiew­nej "Haj­nów­ka 2011" w Bia­łym­sto­ku - to je­dy­ny na świe­cie tej miary kon­kurs chó­ral­ny, w któ­rym od 1982 roku uczest­ni­czy­ło 647 chó­rów z 35 kra­jów świa­ta.Ar­ty­stycz­na i du­cho­wa im­pre­za, pod­czas któ­rej mu­zy­kę cer­kiew­ną jako ważny ele­ment świa­to­we­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go wy­ko­nu­ją chóry świec­kie, chrze­ści­jań­skie (pra­wo­sław­ne, ka­to­lic­kie, gre­ko­ka­to­lic­kie, pro­te­stanc­kie) a nawet mu­zuł­mań­skie i ży­dow­skie.

Mię­dzy­na­ro­do­we Jury pod prze­wod­nic­twem kom­po­zy­to­ra Ro­mu­al­da Twar­dow­skie­go - wska­zu­je lau­re­atów w ka­te­go­riach chó­rów ama­tor­skich: pa­ra­fial­nych i świec­kich, uczel­ni mu­zycz­nych i pro­fe­sjo­nal­nych. Pre­zen­to­wa­na jest mu­zy­ka cer­kiew­na od po­cząt­ków chrze­ści­jań­stwa po kom­po­zy­cje współ­cze­sne. Róż­no­rod­ność re­per­tu­aro­wa i kul­tu­ro­wa wy­ko­naw­ców jako przy­kład wza­jem­ne­go sza­cun­ku i to­le­ran­cji po­twier­dza ideę "Fe­sti­wa­lu Śpie­wa­ją­cej Duszy" jako Mu­zycz­ne­go Forum Wscho­du i Za­cho­du. W XXX - Ju­bi­le­uszo­wej edy­cji wy­stą­pią do­tych­cza­so­wi lau­re­aci. Re­pre­zen­ta­cyj­ne fe­sti­wa­lo­we kon­cer­ty od­by­wa­ją się w wielu mia­stach Pol­ski, m.in­ny­mi w Kra­ko­wie, War­sza­wie. Fe­sti­wa­lo­wi od wielu lat pa­tro­nu­ją ho­no­ro­wo: Pre­zy­dent RP, Mi­ni­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go oraz ar­ty­stycz­nie Krzysz­tof Pen­de­rec­ki.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter