Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

SLOT ART FE­STI­VAL

Data publikacji: 12.02.2011

Slot Art Fe­sti­val - naj­więk­szy, pię­cio­dnio­wy fe­sti­wal kul­tu­ry al­ter­na­tyw­nej w Pol­sce, któ­re­go pro­gram obej­mu­je dzie­siąt­ki kon­cer­tów roz­gry­wa­ją­cych się na 8 sce­nach, ponad 120 warsz­ta­tów z róż­nych dzie­dzin sztu­ki, wy­kła­dy, wy­sta­wy, pro­jek­cje fil­mo­we, przed­sta­wie­nia te­atral­ne oraz hap­pe­nin­gi.

Z pew­no­ścią nie ma dru­gie­go ta­kie­go miej­sca, gdzie w ciągu 5 dni i nocy do­świad­czyć można aż tylu wra­żeń słu­cho­wych, wzro­ko­wych i es­te­tycz­nych. To praw­dzi­wa uczta dla mi­ło­śni­ków kul­tu­ry! SAF od­by­wa się na te­re­nie jed­ne­go z naj­więk­szych w Eu­ro­pie kom­plek­sów pa­ła­co­wo-​klasz­tor­nych w Lu­bią­żu k/Wro­cła­wia. Cały obiekt jest dwa i pół razy więk­szy od kra­kow­skie­go Wa­we­lu i mie­ści w sobie aż 300 po­miesz­czeń! Mo­nu­men­tal­ność i ar­chi­tek­tu­ra Pa­ła­cu bu­du­ją nie­sa­mo­wi­ty, ide­al­ny na po­trze­bę fe­sti­wa­lu, kli­mat. Nasi uczest­ni­cy to około 6 tys. mło­dych ludzi z ca­łe­go świa­ta: głów­nie Pol­ski, Ho­lan­dii, USA, Nie­miec, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Danii, Czech oraz Ukra­iny. Wie­lo­kul­tu­ro­wość spra­wi­ła, iż zy­ska­li­śmy rangę fe­sti­wa­lu mię­dzy­na­ro­do­we­go.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter