Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Fie­sta Ale­gria

Data publikacji: 12.02.2011

Fie­sta Ale­gria - Fe­sti­wal Kul­tu­ry Ibe­ryj­skiej to in­ter­dy­scy­pli­nar­ne wy­da­rze­nie pro­mu­ją­ce kul­tu­rę kra­jów Pół­wy­spu Ibe­ryj­skie­go oraz Ame­ry­ki Ła­ciń­skiej. Fie­sta Ale­gria jest jed­nym z nie­wie­lu fe­sti­wa­li w Pol­sce trak­tu­ją­cych kul­tu­rę ibe­ro­ame­ry­kań­ską kom­plek­so­wo, uka­zu­ją­cych prze­ni­ka­nie kul­tur w ob­rę­bie tej fa­scy­nu­ją­cej i róż­no­rod­nej ca­ło­ści.

Fe­sti­wal jest wy­da­rze­niem mię­dzy­na­ro­do­wym, za­chę­ca­ją­cym do czyn­ne­go udzia­łu od­bior­ców z całej Pol­ski w róż­nym wieku i o róż­nych za­in­te­re­so­wa­niach. Fe­sti­wal przy­czy­nia się także do in­te­gra­cji i dy­na­mi­za­cji śro­do­wisk zaj­mu­ją­cych się kul­tu­rą o ko­rze­niach ibe­ro­ame­ry­kań­skich. Aspi­ra­cją pro­jek­tu jest zmia­na ste­reo­ty­po­we­go my­śle­nia o kul­tu­rze tego re­gio­nu: chce­my po­ka­zać, że Hisz­pa­nia to nie tylko fla­men­co, a Por­tu­ga­lia to nie tylko fado, ale całe bo­gac­two kul­tu­ry mu­zycz­nej, gdzie prze­pla­ta­ją się wpły­wy hi­sto­rycz­ne, cy­wi­li­za­cyj­ne i tra­dy­cyj­ne. Fie­sta jest też dobrą oka­zją do in­ten­sy­fi­ka­cji współ­pra­cy ze śro­do­wi­ska­mi ar­ty­stycz­ny­mi i kul­tu­ral­ny­mi tych kra­jów.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanie



rejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter