Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Sło­wo­da­ję

Data publikacji: 12.02.2011

Fe­sti­wal Opo­wia­da­czy „SŁO­WO­DA­JĘ” to świę­to mą­dro­ści słowa za­war­tej w nie­zwy­kłych hi­sto­riach przed­sta­wia­nych przez kil­ku­na­stu naj­lep­szych opo­wia­da­czy z ca­łe­go kraju.

Pod­czas fe­sti­wa­lu, bez żad­nej opła­ty, prze­ka­żą oni pu­blicz­no­ści zgro­ma­dzo­nej na miej­skich po­dwór­kach i pla­cach nie­zwy­kłe hi­sto­rie oraz naj­pięk­niej­sze ba­śnie i le­gen­dy. W cza­sie fe­sti­wa­lu można usły­szeć opo­wie­ści z wielu stron świa­ta - za­rów­no te dla dzie­ci jak i dla do­ro­słych. Kil­ka­dzie­siąt go­dzin opo­wie­ści urze­czy­wist­ni się w wy­obraź­ni ty­sią­ca słu­cha­czy w oto­cze­niu ma­gicz­ne­go Sta­re­go Mia­sta. Fe­sti­wal ma na celu oży­wia­nie za­po­mnia­nej sztu­ki opo­wia­da­nia hi­sto­rii i to za­rów­no ro­dzin­nych, in­dy­wi­du­al­nych jak też ma­gicz­nych, fan­ta­stycz­nych, które sta­no­wią nie­uchwyt­ne dzie­dzic­two kul­tu­ro­we.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter