Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Jar­mark Ja­giel­loń­ski

Data publikacji: 12.02.2011

Jar­mark Ja­giel­loń­ski jest to wy­da­rze­nie ar­ty­stycz­no-​ku­piec­kie, które w swo­jej for­mu­le łączy pre­zen­ta­cję wy­ro­bów rę­ko­dziel­ni­czych i rze­mieśl­ni­czych twór­ców tra­dy­cyj­nych m. in. z Pol­ski, Ukra­iny i Bia­ło­ru­si oraz bo­ga­ty pro­gram wy­da­rzeń kul­tu­ral­nych.

Jar­mark Ja­giel­loń­ski swoją ideą na­wią­zu­je do słyn­nych Jar­mar­ków Lu­bel­skich, które na prze­ło­mie XV i XVI wieku były jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych han­dlo­wych wy­da­rzeń mię­dzy­na­ro­do­wych. Pod­czas Jar­mar­ku istot­ną rolę od­gry­wa­ją wi­do­wi­ska ar­ty­stycz­ne i hi­sto­rycz­ne. Od­by­wa się rów­nież tur­niej ry­cer­ski, w któ­rym duży na­cisk po­ło­żo­ny jest na ry­tu­ały ry­cer­skie i hi­sto­rycz­ne.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter