Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mo­zar­tow­ski MO­ZAR­TIA­NA

Data publikacji: 12.02.2011

Już po raz szó­sty w Parku Oliw­skim w Gdań­sku POL­SKI CHÓR KA­ME­RAL­NY Scho­la Can­to­rum Ge­da­nen­sis, or­ga­ni­zu­je je­dy­ny w swoim ro­dza­ju Fe­sti­wal Mo­zar­tia­na. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mo­zar­tow­ski MO­ZAR­TIA­NA jest wy­da­rze­niem z wielu wzglę­dów wy­jąt­ko­wym.

Przez czte­ry dni w na­tu­ral­nych wnę­trzach i ple­ne­rach da­tu­ją­cych się na czasy epoki kla­sy­cy­zmu pre­zen­to­wa­na jest mu­zy­ka ge­nial­ne­go kom­po­zy­to­ra. Pre­zen­to­wa­na jest mu­zy­ka ge­nial­ne­go kom­po­zy­to­ra.Wstęp na wszyst­kie kon­cer­ty, oprócz kon­cer­tu fi­na­ło­we­go jest bez­płat­ny. Dzię­ki róż­no­rod­no­ści ofer­ta fe­sti­wa­lo­wa do­cie­ra każ­de­go roku do sze­ro­kiej wi­dow­ni. Sta­ły­mi ele­men­ta­mi Fe­sti­wa­lu Mo­zar­tia­na są: przed­sta­wie­nia dla dzie­ci, kon­cer­ty sym­fo­nicz­ne, kon­cer­ty jaz­zo­we, po­ka­zy tań­czą­cej fon­tan­ny,kon­cer­ty ora­to­ryj­ne. Każ­de­go roku go­ści­my na fe­sti­wa­lu zna­nych pol­skich i za­gra­nicz­nych ar­ty­stów.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter