Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

CA­ME­RA OB­SCU­RA

Data publikacji: 16.02.2011

Je­dy­na w Pol­sce mię­dzy­na­ro­do­wa, in­ter­dy­scy­pli­nar­na im­pre­za de­dy­ko­wa­na ga­tun­ko­wi re­por­ta­żu i jego nie­do­ce­nio­nej sile in­spi­ra­cji w sztu­ce fil­mo­wej, te­atral­nej i ra­dio­wej.

W swych za­ło­że­niach fe­sti­wal od­wo­łu­je się do myśli Ry­szar­da Ka­pu­ściń­skie­go, pa­tro­na Na­gro­dy Grand Prix w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie re­por­ta­żu i do­ku­men­tu te­le­wi­zyj­ne­go. Poza tym w pro­gra­mie także: kon­kurs fil­mów do­ku­men­tal­nych, prze­gląd fil­mów fa­bu­lar­nych, zre­ali­zo­wa­nych w opar­ciu o hi­sto­rie za­czerp­nię­te z re­por­ta­ży, kon­kurs twór­ców nie­pro­fe­sjo­nal­nych z dzie­dzi­ny dzien­ni­kar­stwa oby­wa­tel­skie­go Young In­ven­tions, in­spi­ro­wa­na li­te­ra­tu­rą faktu sztu­ka per­for­man­ce, pre­zen­ta­cje do­ku­men­tów i ar­ty­stycz­nych form ra­dio­wych, Scena.doc – prze­kła­da­nie fak­tów na język te­atru oraz wy­sta­wy fo­to­re­por­ta­ży.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter