Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal In­stru­men­tów Dę­tych "Etiu­da 2011"

Data publikacji: 16.02.2011

W pro­gra­mie Fe­sti­wa­lu: Ogól­no­pol­ski Kon­kurs In­stru­men­tów Dę­tych dla uczniów szkół mu­zycz­nych wszyst­kich stop­ni oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs dla mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej a także warsz­ta­ty or­kie­stro­we i kon­cert Dętej Or­kie­stry Fe­sti­wa­lo­wej (Fe­sti­wal Wind Sym­pho­ny) pod dy­rek­cją Jesus Ma­nu­el Be­rard z Uni­wer­sy­te­tu w Wa­szyng­to­nie.

Celem Fe­sti­wa­lu jest pro­mo­cja mu­zy­ki na in­stru­men­ty dęte, stąd wiele pra­wy­ko­nań (w skład obo­wiąz­ko­we­go pro­gra­mu dla stu­den­tów wcho­dzą utwo­ry spe­cjal­nie na­pi­sa­ne na Kon­kurs przez pol­skich kom­po­zy­to­rów), pod­no­sze­nie po­zio­mu wy­ko­naw­cze­go oraz pro­pa­go­wa­nie two­rze­nia or­kiestr dę­tych na po­zio­mie pro­fe­sjo­nal­nym (Con­cert Band). W te­go­rocz­nej edycj m.in. pra­wy­ko­na­nie - The Gol­den Pro­phe­cy - An­drew Earle Sim­so­na.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter