Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

"Życie w ko­lo­rze"

Data publikacji: 16.02.2011

Wy­sta­wa re­tro­spek­tyw­na pre­zen­tu­ją­ca prace Zofii Ro­stad - pol­skiej pro­jek­tan­ki i za­ra­zem jed­nej z na­wy­bit­niej­szych po­sta­ci fran­cu­skie­go świa­ta sztu­ki sto­so­wa­nej, zwią­za­nej od lat z Pa­ry­żem.

Zofia Ro­stad, uro­dzo­na w Ło­wi­czu, ukoń­czy­ła Pań­stwo­wą Wyż­szą Szko­łę Sztuk Pla­stycz­nych w Łodzi (obec­nie Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych im. Wł. Strze­miń­skie­go). W 1959 roku prze­nio­sła się do Pa­ry­ża, gdzie kon­ty­nu­owa­ła naukę w słyn­nej Wyż­szej Na­ro­do­wej Szko­le Sztuk De­ko­ra­cyj­nych (ENSAD). Na wy­sta­wie bę­dzie mozna obej­rzeć licz­ne pro­jek­ty na ob­ru­sy, po­ściel, tka­ni­ny i dy­wa­ny oraz ich re­ali­za­cję. Duża rolę w twór­czo­ści Ar­tyst­ki od­gry­wa kolor, zwłasz­cza w pro­jek­tach dla dzie­ci. Prace Zofii Ro­stad ce­nio­ne są rów­nież w Bel­gii, Wło­szech, Niem­czech i Szwaj­ca­rii

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter